Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

 

 

 

podkom. Adam Nastały
Naczelnik Wydziału Prewencji

 

 

 

 

 

 

 

<

kom. Grzegorz Wirkowski

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji : tel. 47 7429776, fax 47 7429749

mł. asp. Mariusz Hasiak
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego
tel. 47 742 97 73

st. asp. Beata Czajka
Kierownik Ogniwa Wykroczeń
Wydziału Prewencji
tel. 47 742 97 79
 

 

Wydział Prewencji

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy:
 • na podstawie opracowywanych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wypracowywanie strategicznych kierunków działania służby prewencyjnej w jednostkach policji na terenie powiatu,
 • rozpoznawanie i analizowanie zjawiska demoralizacji przestępczości nieletnich, patologii rodziny i innych patologii społecznych oraz sprawowanie nadzoru i koordynowanie zadań realizowanych przez podległe jednostki terenowe Policji w tym zakresie,
 • współpraca z terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i użyteczności publicznej, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • inicjowanie i koordynowanie programów prewencji kryminalnej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, w tym prowadzenie postępowań z zakresie wydawania pozwoleń na broń pneumatyczną,
 • bieżące analizowanie i ocenianie pracy służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji w celu doskonalenia skuteczności i efektywności ich funkcjonowania
 • organizacja, wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów sekcji prewencji,
 • dowodzenie i koordynacja działań jednostek Policji w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych,

  Wydział Prewencji realizuje swoje zadania przez:
Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne w zakresie:
 • ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych.
 • prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy,
 • wykonywania czynności patrolowych, interwencyjnych i konwojowych,
 • zapewniania osobom zamieszkałym w rejonie bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscach publicznych,
 • zapobiegania, rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw, wykroczeń, zjawisk patologii społecznej oraz innych przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego oraz wykonywanie pierwszych czynności na miejscu zaistniałych zdarzeń,
 • ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej

Jednoosobowe stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej
 • inicjowania, propagowania i zachęcania mieszkańców do udziału w prewencyjnych programach edukacyjnych w szczególności kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • organizowania i przygotowywania imprez edukacyjno - kulturalnych związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży
 • edukacji mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktyczny
   
 • Zespół ds. Nieletnich,
 • ujawniania i udzielania pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją, poprzez zbieranie i przekazywanie informacji na rzecz wyspecjalizowanych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • wykonywania czynności procesowych w stosunku do osób nieletnich, które dopuściły się czyny karalnego oraz wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem wyjaśniającym,
 • utrzymywania bieżącej współpracy z sądami Rodzinnymi, kuratorami sądowymi w sprawach nieletnich,
 • utrzymywania stałych kontaktów ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie działania Komendy, dodatkowo oprowadzenie w okresie sezonu letniego jak i ferii zimowych rozpoznania środowisk nieletnich przebywających na wypoczynku,
 

Zapobieganie popełnianiu przestępstw - to zadanie realizowane jest poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną - spotkania dzielnicowych, zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami, pedagogami szkolnymi, władzami starostwa i miasta, radnymi. Tematyka poruszana na spotkaniach dotyczy zakresu: walki z narkomanią, alkoholizmem, przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, agresją... Ponadto zakres działań obejmuje organizację imprez, festynów, produkcji i kolportacji ulotek, oraz realizację programu "Bezpieczne Miasto".Rewir Dzielnicowych w zakresie
 • prowadzenia ciągłego rozpoznania w rejonie pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • podejmowania niezbędnych przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania popełniania przestępstw i wykroczeń w rejonie,
 • inicjowania i współdziałanie z organizacjami poza policyjnymi mogącymi przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • realizacji zadań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy i asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie oddzielnych przepisów prawa,
 • przeprowadzania wywiadów na żądanie uprawnionych organów, współpracy z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów pracy, instytucji i szkół, wspólnot mieszkaniowych w celu rozwiązywania lokalnych problemów,
 • edukacji mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze rewiru.