Wydział Ruchu drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu drogowego

Wydział Ruchu drogowego

 

 

 

 

nadkom. Marek Koniewski
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

 

 

 

 

asp.sztab. Bogdan Kropidłowski
Zastępca Naczelnika WRD 


asp. Rafał Studziński
Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego 


SEKRETARIAT    - tel. 47 742 98 28Wydział Ruchu Drogowego

  ZADANIA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
  • koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji,
  • współdziałanie Policji ruchu drogowego z innymi pionami, a w szczególności z pionami operacyjnymi w zakresie zwalczania na podległym terenie przestępczości kryminalnej i gospodarczej,
  • organizowanie i rozwijanie działań z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
  • koordynowanie i nadzorowanie działań Policji powiatu wejherowskiego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych
  • współpraca z organami zarządu powiatu i poszczególnych gmin w celu likwidowania miejsc koncentrowania się wypadków drogowych,
  • działalności profilaktycznej - propagandowej ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w procesie sprawdzania kwalifikacji dzieci i młodzieży szkolnej przed uzyskaniem przez nie karty rowerowej i motorowerowej,
  • likwidacja zdarzeń drogowych z uwzględnieniem czynności natury dochodzeniowo-śledczej już od momentu zabezpieczenia miejsca wypadku do chwili skierowania materiałów do sądu,
  • nadzór i kontrola nad oznakowaniem dróg na terenie działania Komendy i współpraca w tym zakresie z właściwym zarządcą drogi,
  • prowadzenie właściwej polityki represyjnej w stosunku do sprawców wykroczeń.