Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo!

W trosce o Wasze zdrowie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt
w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie jak i w pozostałych podległych jednostkach i komórkach Policji w naszym powiecie. 

W przypadku woli złożenia skargi/wniosku proszę o kontakt mailowy na adres:
skargi.wejherowo@gd.policja.gov.pl


Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63).
Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 roku poz. 46).
Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Skargi składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);
- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa – zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź) powinno zawierać:
1. oznaczenie organu, od którego pochodzi;
2. wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona;
3. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi;
4. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 


POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES:

skargi.wejherowo@gd.policja.gov.pl

 

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, mającej siedzibę w Wejherowie przy ul. Dworcowej 14, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w sprawach nagłych w dni robocze od 7:30 do 15:30 przez Naczelników Wydziałów, a w czwartki przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejehrowie lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14:00 - 16:00.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez funkcjonariuszy Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, a we wtorki przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14.30 – 17.30 lub mailowo:
skargi-kwp@pomorska.policja.gov.pl.

 

 

                 Policyjny telefon zaufania KWP w Gdańsku 0 800 467 997

Celem powyższego numeru jest umożliwienie szybkiego i skutecznego przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących

  • nieprawidłowości w działaniach policjantów lub pracowników Policji, niewłaściwego zachowania bądź załatwienia sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,
  • zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,
  • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji.

Celem telefonu 0 800 467 997 jest także udzielanie porad dotyczących: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystywania małoletnich.

"Policyjny Telefon Zaufania" funkcjonuje codziennie i całodobowo.

"Policyjny Telefon Zaufania" obsługiwany jest przez funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, a w pozostałych godzinach przez funkcjonariuszy służby dyżurnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

 

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl , formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/INFORMACJA DLA POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW KPP WEJHEROWO

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wyznaczył każdą środę tygodnia jako dzień przyjmowania policjantów i pracowników Policji w sprawach osobowych, skarg i wniosków. Godziny przyjęć to 13:30 – 15:30. Zgłoszenia policjantów i pracowników prowadzić będzie Sekretariat główny odnotowując dane osób zainteresowanych.