Handel Ludzmi - Handel ludźmi - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Handel ludźmi

Handel Ludzmi

Handel Ludzmi

HANDEL LUDŹMI

Handel ludźmi to wszelkie czyny związane z rekrutacją i przewozem osoby, w granicach i poprzez granice , do pracy lub usług; przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy, wykorzystania pozycji dominacji lub władzy, zadłużenia, wprowadzenia w błąd lub innych form przymusu. Przestępstwo to może kojarzyć się z handlem kobietami, jednakże dotyczy to także i dzieci. Każdy może stać się ofiara i świadkiem tego przestępstwa. Praca przymusowa i praktyki niewolnicze - wymuszenie pracy bądź usług od jakiejkolwiek osoby lub przywłaszczenie zdolności prawnej i / lub fizycznej jakiejkolwiek osoby przy użyciu dominacji lub władzy, zadłużenia, wprowadzenia w błąd lub innych form przymusu.
-PRACA NA CZARNO - dla mężczyzn to prace wymagające siły fizycznej lub szczególnie niebezpieczne ( przy azbeście ) . Dla kobiet inne prace tj. zmywanie, sprzątanie i usługi seksualne. Prostytutka oprócz siebie i swojej rodziny utrzymuje także właściciela klubu, bramkarzy i taksówkarzy.
-PROSTYTUCJA - to proceder polegający na świadczeniu usług seksualnych w zamian za korzyści majątkowe. Użycie terminu "proceder" odróżnia prostytucję od jednorazowych czy okazjonalnych kontaktów seksualnych, choćby wiązały się z nimi doraźne korzyści, jak też od rozwiązłego trybu życia czy częstej zmiany partnerów, nie traktowanej jednak jako sposób zarobkowania.

Kobiety pracujące jako prostytutki nie mają możliwości doboru klientów ( np. odrzucenie pijanych, dewiantów) pracują przez wiele godzin ( także w czasie miesiączki) , nie otrzymują także żadnych pieniędzy. Cudzoziemki, przebywające nielegalnie, nie znające języka, zamknięte i zastraszone są praktycznie bezbronne. Jeżeli amoralny sprawca działa w dobrze zorganizowanej grupie, to niewiele ryzykując może osiągnąć szybko wielkie zyski. Można powiedzieć że to przestępstwo jest społecznie popierane. Kobiety kontaktują się ze światem zewnętrznym poprzez klientów. Szczególnym popytem cieszą się dziewczyny młode i nowe w danym miejscu dlatego sutener zainteresowany jest poszukiwaniem ciągle nowych osób do pracy. Zdarza się że, że późniejsza ofiara sama zdecydowała o wyborze oferty, która była dla niej atrakcyjna i bezpieczna. Nie znaczy to ,że sprawca nie ponosi odpowiedzialności karnej. Osoby uprowadzone lub zwabione w celu uprawiania prostytucji za granicą są często pozbawione wolności, bite, gwałcone i zmuszane do uprawiania prostytucji, co należy rozpatrywać w kategoriach realnego zbiegu przestępstw (a nie zbiegu przepisów, skoro uprowadzenie zostało już dokonane) Art. 204 § 1 Kodeksu karnego - kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawiania wolności do lat 3. §2 -Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę § 3 - Jeżeli inna osoba określona w §1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.§ 4 - Karze określonej w §3 podlega kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą. Sutenerstwo - czyli eksploatacja prostytucji w sensie ścisłym, polega na czerpaniu korzyści z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Najczęściej sutener zmusza prostytutki do uprawiania do uprawiania tego procederu i płacenia mu "haraczu". Kuplerstwo - ułatwianie cudzego nierządu w zamian za korzyści majątkowe, jest to przestępstwo majątkowe. Kuplerstwem jest udostępnianie pomieszczeń do celów prostytucyjnych ( np. pobieranie "taks" za wynajmowanie pomieszczenia "na czas", ale nie w celach mieszkalnych .) To samo można powiedzieć o wszelkich innych świadczeniach w zamian za zapłatę, w szczególności ułatwiających kontakt z klientem ( w lokalu rozrywkowym lub w inny sposób).

Art. 204 § 4 realizuje zobowiązanie konwencyjne, a także jest reakcją na liczne przypadki uprowadzenia z Polski kobiet, a nawet dzieci, związane ze zmuszaniem do uprawiania przez nią prostytucji w domach publicznych za granicą. Przez uprowadzenie należy rozumieć wywiezienie za granicę innej osoby- wbrew jej woli - w celu uprawiania przez nią prostytucji. W przypadku stosowania przez sprawcę uprowadzenia przemocy lub groźby bezprawnej zachodzi podstawa do kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 204 § 4w zw. z art. 191. Penalizacji podlega zwabienie, jest to podstępne doprowadzenie do wyjazdu za granicę ( np. obietnica załatwienia pracy w charakterze kelnerki, tancerki w lokalu, opiekunki itp. ) następnie zmuszanie do uprawiania prostytucji. Art. 253 KK HANDEL LUDŹMI I NIELEGALNA ADOPCJA - § 1 kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.§ 2 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Określenie "uprawia handel ludźmi" wskazuje, że penalizacji na podstawie tego przepisu podlega dokonywanie transakcji handlowych kupna - sprzedaży, której przedmiotem jest człowiek traktowany jak towar ( tzw. Handel żywym towarem). Organizowanie adopcji dzieci z naruszeniem określonego prawem trybu i zasad dokonywania adopcji. Chodzi tu o zyskowny preceder wyszukiwania dzieci do adopcji, najczęściej związany z wywiezieniem dziecka za granicę. Przepisy te nie obejmują takich przestępstw jak :gwałt, czyn lubieżny, groźba karalna, pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, sutenerstwo czy nawet zabójstwo, które mogą mieć miejsce w związku z handlem kobietami.

Zainteresowania i uwagi wymagają ?Symptomy tj. np. znana nam dziewczyna wyjechała za granicę i nie daje znaku życia, a jeżeli telefonuje, to płacze.
?W czasie kontroli granicznej zauważy, że pasażerka samochodu śpi dziwnie głębokim snem i nie zawsze podobna jest do osoby z fotografii na paszporcie.
Postępowanie w takich przypadkach musi być profesjonalne i nie może narażać ofiar na niebezpieczeństwo. Osoby poszkodowane mogą nie składać zeznań ponieważ są kontrolowane przez sprawców. Obawa ofiar o zemstę sprawców czy złej opinii w środowisku a nawet życie własne jak najbliższych powoduje to, że nie są one zainteresowane ukaraniem sprawców. Powoduje to bardzo trudne pokonanie barier i umożliwienie organom ścigania podjęcie czynności zgodnych z prawem.

Werbowanie kobiet do pracy za granicą odbywa się na terytorium całej polski. Jednakże sprawcy najchętniej działają w regionach gdzie jest "tradycja" wyjazdów za granicę w celach zarobkowych lub na terenach gdzie są tradycyjne związki z krajami zachodnimi.

Przestrogi dla osób wyjeżdżających za granicę:
- Dopełnij wszelkich formalności ( sprawdź ważność wizy i zezwoleń dokumentów)
- Ubezpiecz się ( od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia)
- Zrób kserokopię paszportu, wiz, pozwolenia na pracę, umów o pracę i zostaw bliskim ( osobom którym ufasz). Dołącz to tego aktualna fotografię.
- Zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób z którymi wyjeżdżasz ( lepiej nie wyruszać w pojedynkę)
- Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi, którym ufasz( np. raz w tygodniu o określonej porze). Ustal hasło , którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon; np. pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.
Zabierz ze sobą:
- Międzynarodowe prawo jazdy - jeżeli zamierzasz prowadzić samochód
- adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów, tam otrzymasz pomoc,
- słownik lub rozmówki - nie jesteś pewna umiejętności językowych
- numer telefonu Polska Direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłata będziesz mogła zatelefonować do Polski, a osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę, telefonistka mówi po polsku
- telefon komórkowy ( jeśli masz) z roamingiem.
- zawsze domagaj się umowy o pracę - najlepiej po polsku, niczego nie podpisuj bez zastanowienia, zastanów się czy odpowiadają ci warunki zawarte w umowie. Telefon zaufania - 022 628 9999 czynny -w poniedziałki w godz. 15.00-19.00 -we wtorki w godz. 9.00 - 21.00;
-w środy w godz. 14.00 -20.00 - dyżur w języku rosyjskim.
fax +48 22 622 19 85 www.strada.org.pl e mail: strada@pol.pl