Terroryzm - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Terroryzm

Terroryzm

TERRORYZM Groźba zamachu terrorystycznego to jedna z cech charakterystycznych dla dzisiejszych czasów. Coraz częściej opinia publiczna otrzymuje sygnały, że również Polska nie jest wolna od tego typu zagrożeń. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy i gdzie nastąpi atak. Najskuteczniejszym sposobem obrony przed nim może się okazać odpowiedni poziom świadomości społecznej oraz współodpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro. Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu: zastraszenia, przymuszenia lub okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestniczenia w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. - miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.
Zainteresowania i uwagi wymagają: -rzucające się w oczy lub po porostu nietypowe zachowania osób;
-pozostawione bez opieki przedmioty: teczki, paczki, pakunki itp.;
-osoby wyglądające na obcokrajowców;
-osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
-samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń;