PRZEMOC W RODZINIE


Fazy przemocy domowej

- Faza agresji , wyładowania się - jest to moment, w którym ofiara najczęściej zawiadamia Policję. Lęk przed działaniem sprawcy pobudza ofiarę do działania w kierunku zaprzestania przemocy.
- Faza miodowego miesiąca- sprawca okazuje pozorną skruchę, co powoduje, że ofiara zaczyna żałować, iż zawiadomiła Policję. Często czuje się winna za sytuację jaka panuje w jej domu i dochodzi do wniosku, że mąż - sprawca miał rację. W tej fazie ofiara nie decyduje się na składanie zawiadomienia o fakcie zaistnienia przemocy. Jeśli już wcześniej to zrobiła najczęściej się wycofuje. - Faza narastania napięcia - Ofiara nie podejmuje w tym przypadku żadnych działań na Policji. jedynie stara się schodzić z oczu sprawcy, aby go nie prowokować. Cały czas tkwi w przekonaniu, że to jej wina.
Bardzo ważne jest wzywanie policji w każdym przypadku przemocy (w trakcie lub po zdarzeniu):
-pamiętaj, że przemoc domowa jest przestępstwem i policja ma obowiązek interweniować;
-zadzwoń na policję (może to również zrobić sąsiad);
-gdy przyjedzie policja, osoba pokrzywdzona, która wezwała policję ma prawo:
-zapisać numery służbowe interweniujących policjantów i ich nazwiska (poproś o legitymację służbową by spisać ich dane);
-domagać się by sprawcę zabrała policja, jeśli jest agresywny (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona czuje się zagrożona, można domagać się by policja zatrzymała sprawcę na 48 godzin, lub gdy jest pijany na izbę wytrzeźwień);
-domagać się wypełnienia tzw. niebieskiej karty (jest to specjalny formularz, który mają obowiązek wypisać policjanci w przypadku przemocy domowej);

Niebieskie karty są to specjalne druki przygotowane dla policji do stosowania w przypadku przemocy domowej. Zawierają one m.in. ulotkę informacyjną o adresach i telefonach lokalnych instytucji, w których osoba pokrzywdzona może szukać pomocy. Jest tam także tzw. prośba o pomoc. Osoba pokrzywdzona powinna ją podpisać by sprawa mogła być prowadzona. Ale należy także pamiętać, że trzeba złożyć zawiadomienie o przestępstwie na policji by uruchomić procedury karne w tej sprawie. Pamiętaj, że konieczne jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie tzn. opisanie co się wydarzyło. Możesz zrobić to sam/a lub inna osoba, która wie o jego popełnieniu. Złożenie zawiadomienia o przestępstwie powoduje uruchomienie wszystkich stosownych procedur prawnych. Zawiadomienie złożone przez osobę pokrzywdzoną lub kogoś innego (np. członka rodziny, znajomego, sąsiada) może być dokonane bezpośrednio do protokołu przez policjantów lub pisemnie (złożone na komisariacie lub wysłane listem poleconym). W trakcie postępowania przygotowawczego sąd może zdecydować by sprawcę przemocy zatrzymać w areszcie tymczasowym. Pamiętaj, że gdy sprawca namawia Cię do wycofania skargi, odmowy zeznań, nakłania Ciebie lub świadków do składania fałszywych zeznań, grozi lub ponownie dopuszcza się przemocy - napisz prośbę do prokuratora prowadzącego Twoją sprawę lub sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec sprawcy.
Jak postępować w przypadku przemocy domowej ? Przemoc domowa (Rozdział 26 art. 207Kodeksu Karnego )
" Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależnoŚci od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat"
Gdy dziecko jest maltretowane lub zaniedbywane przez swoich rodziców czy opiekunów doznaje z tego powodu cierpień i krzywd a często także fizycznych uszkodzeń ciała. Przemoc wobec dzieci zdarza się wszędzie w rodzinach ubogich, średniozamożnych oraz bardzo bogatych; na wsi i w mieście ze strony jednego lub obojga rodziców, opiekunów, wychowawców!Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie policja powinna wszcząć postępowanie przygotowawcze. W trakcie tego postępowania osobie pokrzywdzonej przysługuje szereg uprawnień:
-może składać wnioski dowodowe (tzn. zgłaszać dowody świadczące o przemocy);
-przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy;
-składać zażalenie na postanowienie prokuratora dotyczące znanych dowodów (prokurator decyduje, które dowody uważa za istotne w danej sprawie, a które nie. Gdy osoba pokrzywdzona z tym wyborem się nie zgadza, składa zażalenie.);składać wnioski o pozwolenie na udział w czynnościach dochodzeniowych, np. przesłuchanie świadka (możesz mu wtedy zadawać pytania lub składać oświadczenia dotyczące sprawy).

Pamiętaj - o podaniu danych świadków, którzy widzieli lub słyszeli naganne zachowania sprawcy przemocy. Nie musisz sprawdzać i pytać czy świadkowie będą chcieli zeznawać w Twojej sprawie. Uzależnienia również alkoholowe i związane z nimi problemy powodują często, że ojciec czy matka (a czasem oboje) nie są w stanie właściwie zajmować się dziećmi. Będąc pod wpływem alkoholu rodzic bywa nieobliczalny i robi rzeczy, których potem - gdy wytrzeźwieje - żałuje i wstydzi się. UWAGA! Najczęściej sprawcami przemocy wobec dzieci są rodzice, ale czasem także są to inne osoby zajmujące się dziećmi - opiekunowie, znajomi rodziców, krewni, wychowawcy. Każdy rodzic może - w pewnych okolicznościach - stać się sprawcą przemocy. Większość sprawców to ludzie "normalni", a tylko niewielu to osoby psychicznie niezrównoważone czy chore.

Prawo karne to nie jedyna droga wyjścia z przemocy. Pomóc może także prawo cywilne i prawo rodzinne: -możesz zabezpieczyć się przed długami współmałżonka składając do sądu wniosek o zniesienie wspólności majątkowej. Przez fakt zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólnota majątkowa – tzn., że gdy jeden ze współmałżonków zaciąga długi spłacać je muszą oboje. Zabezpiecz się przed tym,
-możesz wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, jeśli współmałżonek nie daje na Wasze dzieci pieniędzy. Takie pozwy są bezpłatne,
-jeśli zdecydujesz się na rozwód lub separację sąd rozstrzygnie z kim zostaną dzieci, w jakiej wysokości mają być orzeczone alimenty na dzieci, jak będziecie korzystać z mieszkania po rozwodzie (gdy współmałżonek został skazany przez sąd karny za znęcanie się nad rodziną, masz większe szanse starać się o rozwód z orzeczeniem o jego winie - to pomoże uzyskać eksmisje w trakcie sprawy rozwodowej),
-po uzyskaniu rozwodu lub separacji możesz umówić się z byłym współmałżonkiem, jak podzielić majątek, który posiadacie. Możecie podpisać umowę u notariusza. Jeśli macie problemy z podziałem majątku trzeba iść do sądu,
-w najbliższym ośrodku pomocy społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie STOP PRZEMOCY W RODZINIE ( działające na terenie powiatu wejherowskiego) zapytaj o bezpłatne porady prawnika. Poszukaj w swoim rejonie także innych organizacji udzielających pomocy ofiarom przemocy – być może prawnik ma tam dyżury
-możesz zadzwonić do organizacji o zasięgu krajowym, które prowadzą telefoniczne dyżury prawników i psychologów,

Pamiętaj, że pozwy i wnioski do sądu składasz w 3 egzemplarzach (załączniki kserowane). Możesz je napisać odręcznie.
Zawsze pytaj, jeśli coś nie do końca jest dla Ciebie jasne. Nie wstydź się powiedzieć, że czegoś nie rozumiesz.
Nie wszyscy jesteśmy prawnikami i nie wszystko musimy wiedzieć.
Ofiara doświadczająca przemocy jest w bardzo trudnej sytuacji, najgorzej jest gdy przemoc trwa latami, a ofiara godzi się na taką sytuację i złe traktowanie przez sprawcę. Nie wolno godzić się na przemoc szczególnie wtedy gdy ofiarami przemocy fizycznej czy psychicznej są dzieci.
Każdy z Nas ma prawo czuć się bezpiecznie i żyć godnie.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZEMOCY W RODZINIE.(pdf)


KOORDYNATOR KPP WEJHEROWO DS. PRZEMOCY W RODZINIE.

asp. szt. Maciej Sobolewski

telefon służbowy 58 672 97 77

e-mail: maciej.sobolewski@pomorska.policja.gov.pl.


Nr art.:15, modyfikacja: 2012-03-30

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2015 r.